Tᴜ̛̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Nᴀᴍ “Oᴋ” т.ᴜ̛̉..ν.σ.и.ɢ: Cʜᴜ̉ xᴇ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̀ ᴛᴏ̛́ɪ 10 ɴᴀ̆ᴍ?

Liên quan đến vụ Nam “Ok” – Youtuber, Tiktoker nổi tiếng đã т.ử..ν.σ.и.g do tai nạn giao thông khi đang điều khiển chiếc xe đã quá hạn đăng kiểm, theo …

Read More

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼.u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼.ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼ ̼’̼C̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼.ắ̼c̼ ̼o̼á̼.n̼’̼

H̼ậ̼u̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ …

Read More